15 Eki
admin 0 Yorum

İkinci Pomem 2014 Alımı Duyurusu Yapıldı!

Kategori: Duyurular

pomem 2014 alım duyurusu İkinci Pomem 2014 Alımı Duyurusu Yapıldı!

30 Eylül 2014 tarihinde açıklanan birinci Pomem 2014 alım duyurusu 9 Ekim 2014 tarihinde açıklanan ikinci duyuruyla iptal edilmişti. 15 Ekim 2014 tarihinde ise ikinci Pomem 2014 alım duyurusu yapıldı. Pomem 2014 alımı ile ilgili duyuru aşağıda yazmaktadır:

15.10.2014

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE (POMEM) ÖĞRENCİ ALIMI DUYURUSU

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ (POMEM) MÜDÜRLÜKLERİ;
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki temel eğitimin verildiği; parasız, yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarıdır.
14 üncü dönem Polis Meslek Eğitimlerine; 2013 ve 2014 yılları Kamu Personel Seçme Sınavının birinden (KPSS – P3) puan türünden (60,000) ve üzerinde puan alan ve en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabileceklerdir.
14 üncü dönem Polis Meslek Eğitimlerine (6.260) Erkek, (240) Bayan toplam (6.500) aday asıl olarak alınacak, bu miktarların %30’u olan (1.878) Erkek, (72) Bayan toplam (1.950) aday yedek olarak belirlenecektir.

MÜRACAAT İŞLEMLERİ
Adaylar, ikamet ettikleri İl’deki İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerine 20/10/2014 – 07/11/2014 tarihleri arasında, istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
Müracaatlar 07/11/2014 tarihi saat: 17.00’de sona erecektir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAV YERİ TARİHİ DUYURUSU
Adayların, katılacakları bölge merkezleri ve tarihleri, 08/12/2014 tarihinde Eğitim Dairesi Başkanlığının www.egitim.pol.tr internet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerince ilanen adaylara duyurulacaktır.
İnternet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerinde ilanen yapılan duyuru adaylara tebliğ edilmiş sayılacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME VE SEÇME İŞLEMLERİ
Değerlendirme ve seçme işlemlerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenerek ilan edilen bölge merkezlerinde 22/12/2014 tarihinde başlanacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, üç aşamadan oluşacak ve 14 üncü dönem için geçerli olacaktır.

DEĞERLENDİRME VE SEÇME İŞLEMLERİ SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS P3 puanı, değerlendirme/mülakat (2. Aşama) ve fizikî yeterlik (3. Aşama) puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı hazırlanacaktır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilecektir. Sıralama sonucuna göre, belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilecektir. Adayların başarı durumları Eğitim Dairesi Başkanlığının www.egitim.pol.tr internet adresinden duyurulacaktır.
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE PLANLAMA VE MEMURİYETE ATANMA
14 üncü dönem Polis Meslek Eğitimleri için yapılacak değerlendirme ve seçme işlemleri neticesinde kontenjana girerek başarılı olan adayların eğitime alınacakları Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca adaylara ayrıca duyurulacaktır.
Eğitim-öğretim başladıktan sonra herhangi bir aşamasında POMEM’den çıkan veya çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Öğrenci Adaylığı için başvuruda bulunamazlar.
Ayrıca, Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun Ek 24 üncü Maddesinin 5 inci fıkrasına göre Polis Meslek Eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar.
Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)
· Askerliğini yapmamış erkek ve bayan adaylar için 22/12/1987 tarihi ve sonrasında doğanlar,
· Askerliğini yapan, bu tarihte terhis olabileceğini belgeleyen erkek adaylar için 22/12/1985 tarihi ve sonrasında doğanlar.
ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 162 santimetreden kısa boylu olmamak.
d) Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.
e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;
1) Mahkûm olmamak.
2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.
ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.
h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.
j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
k) KPSS P3 puan türünden, (60,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.
şartları aranır.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)
c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezun olduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
d) Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi, sağlık nedeniyle muaf olanların sağlık raporu,
e) KPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet vesikalık fotoğraf,
g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl Emniyet Müdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur. (Askerde olanlar askerlik görevini yaptıkları İl’den müracaat edebileceklerinden birliklerinden askerde olduklarına dair belge getireceklerdir.)
h) Bir (1) adet yarım kapak dosya,

BAŞVURU TARİHLERİ:20/10/2014 –07/11/2014
BAŞVURU YERLERİ: İl Emniyet Eğitim Şube Müdürlükleri

İRTİBAT ADRESİ:
Emniyet Genel Müdürlüğü
Eğitim Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
M. Kemal Mah. 2143 Sokak No:16
Çankaya / ANKARA

Tel: 0 312 462 43 34
0 312 462 43 35
Faks: 0 312 425 43 15
Detaylı bilgi için www.egitim.pol.tr

Kaynak Linkler: EGM: http://www.egm.gov.tr/Duyurular/Sayfalar/Polis-Meslek-Egitim-Merkezlerine-(POMEM)-Ogrenci-Alimi.aspx

EGM Eğitim Dairesi Başkanlığı: http://www.egitim.pol.tr/Duyurular/Sayfalar/yeni-duyuru.aspx

02 Eki
admin 0 Yorum

Pomem 2014 Alımı Duyurusu Yapıldı!

Kategori: Duyurular

pomem 2014 alım duyurusu Pomem 2014 Alımı Duyurusu Yapıldı!

30 Eylül 2014 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve EGM Eğitim Dairesi Başkanlığı web sitelerinde Pomem 2014 Alımı duyurusu yayınlandı. Pomem 2014 alım duyurusunda belirtilene göre toplamda 3250 kişi (3120 erkek, 130 bayan) alınacak. Başvurular ise 13 Ekim-24 Ekim 2014 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüklerinin Eğitim Şube Müdürlüklerine yapılacak. Pomem 2014 Alım duyurusu detayı aşağıda alıntılanmıştır.

23 Ağu
admin 11 Yorum

Pomem Alımı 2013 Duyurusu Açıklandı!

Kategori: Duyurular

Pomem Alımı 2013

2013 Pomem Al%C4%B1mlar%C4%B1 Pomem Alımı 2013 Duyurusu Açıklandı!2013 Pomem alımı duyurusu Emniyet Genel Müdürlüğünün web sitesinde 23.08.2013 tarihinde açıklandı. Pomem alımı duyurusuna göre başvurular 9-27 Eylül 2013 tarihleri arasında Pomem adaylarının ikamet ettikleri yerin İl Emniyet Müdürlüklerinde olacak. Pomem alımı başvuru şartında adaylarda aranan temel özellikler; 4 yıllık ya da üzeri yüksek öğretim mezunu olmaları ve 2012 veya 2013 KPSS p3 puan türünden en az 60.000 ve üzerinde puanı almaları gerekmektedir.

Pomem alımı duyurusunda aynı zamanda 2013 yılında başlayacak olan 13ncü dönem Pomem eğitimlerinde 3170 erkek ve 130 bayan olmak üzere toplam 3300 kişi asıl ve 951 erkek 39 bayan toplamda 990 yedek öğrenci alınacağı belirtildi.

Pomem başvuru müracaat işlemleri 27 Eylül 2013 mesai saati bitiminde sona erdikten sonra 11 Ekim 2013 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığının websitesinde Pomem adaylarının mülakatlara katılacakları bölge merkezleri ve tarihleri duyurulacaktır. Pomem alımı mülakatları 21 Ekim 2013 tarihinde başlayacaktır.

Pomem alımı duyurusunda diğer önemli şartları ise aşağıda maddeler halinde sıraladım. İşte o 2013 Pomem alımı şartlarından bazıları:

  • Pomem alımı için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Pomem alımı için, 4 yıllık ya da üzeri yüksek öğretim mezunu olmak,
  • Pomem alımı için, askerliğini yapmamış erkekler ve bayanlar için 28 yaşından (21 Ekim 1986 tarihi ve sonrasında doğanlar), askerliğini yapmış erkekler için ise (21 Ekim 1984 tarihi ve sonrasında doğanlar) 30 yaşından gün almamak,
  • Pomem alımı için, erkekler için 1,67 cm ve bayanlar için ise 1,62 cm’den kısa boylu olmamak,
  • Pomem alımı için, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak,
  • Pomem alımı için, 2012 veya 2013 KPSS P3 puan türünden, (60.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
  • Pomem alımı için, herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek şartları aranır.

Pomem alımı duyurusunda diğer önemli şartlarla başvuru esnasında istenen belgeleri ve Pomem alımı duyurusunun orjinal resmi metnini Emniyet Genel Müdürlüğünün web sitesinde bulabilirsiniz. Pomem alımı resmi duyuru ilanına gitmek için buraya tıklayın.

 Pomem alımı için son gün olan 27 Eylül 2013 tarihine kadar başvurularınızı yapmayı unutmayın!

15 sayfadan, 1. sayfa gösteriliyor.123456...Son
pomem mülakat soruları kitabı

Facebook’ta Bizi Takip Edin!

Abonemiz Olun! Anında Haberdar Olun!

Mail adresinizi yazın:

pomem soru cevap

Beden Kitle Endeksi


Cinsiyet Kadın Erkek
Boy: m (1.89m gibi)
Kilo: kg
 

2014 Pomem Yaş Hesaplaması


Cinsiyet Kadın Erkek
Askerlik Yapmış Yapmamış
Doğum Tarihiniz: (gün.ay.yıl)
Mülakat Tarihi: (gün.ay.yıl)

© 2012 Pomem.Gen.Tr - Sitede yer alan tüm içerik Pomem.Gen.Tr sitesine aittir.

Site Haritası